KOŁO NAUKOWE PRAWA CYWILNEGO
"SAPERE AUDE!"

RegulaminRozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Sapere Aude!", zwane dalej KNPC, jest organizacją naukową działającą na Uniwersytecie Śląskim. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365) oraz niniejszego regulaminu.
2. KNPC ma swoją siedzibę przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice,
3. KNPC posiada znak graficzny, wyróżniający go spośród innych organizacji studenckich.
4. KNPC działa do czasu, kiedy kompetentne organy podejmą uchwałę o jego rozwiązaniu. Uczynią to w sytuacji:
       1. Utracenia statusu studenta UŚ lub skreślenia z listy studentów.
Decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków. Głosowanie jest tajne.
5. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków decyzji o rozwiązaniu KNPC, majątek Koła zostanie przekazany Wydziałowi Prawa i Administracji, zgodnie z zasadami finansowymi obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim.

Rozdział II
Władze KNPC

§ 2
1. Władzami koła są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd KNPC.
2. Najwyższą władzą KNPC jest Walne Zgromadzenie Członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków również na wniosek co najmniej 10 członków.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć wszyscy członkowie KNPC oraz osoby zaproszone lub współpracujące z KNPC. Osoby zaproszone lub współpracujące z Kołem nie mają prawa głosu.
5. Obradami kieruje Prezes KNPC lub w jego zastępstwie inny wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu, a w przypadku nieobecności wszystkich członków Zarządu - inna osoba wyznaczona przez Prezesa spośród obecnych na posiedzeniu członków.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, chyba że regulamin stanowi inaczej.
7. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków:
1. uchwalanie planów i programów działania KNPC,
2. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub członków
KNPC,
3. odwoływanie członków KNPC,
4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
5. uchwalanie zmian w regulaminie,
6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu KNPC, większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 1/2 członków,
7. powoływanie i odwoływanie Zarządu.

§ 3
1. Zarząd KNPC jest organem wykonawczym, który koordynuje i nadzoruje działalność KNPC.
2. Kadencja Zarządu trwa rok i jest liczona od początku roku kalendarzowego, w którym został wybrany Zarząd.
3. Zarząd KNPC jest wybierany na ostatnim w roku kalendarzowym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków. Wybór odbywa się w drodze głosowania tajnego.
4. Każdy członek Walnego Zgromadzenia Członków może zgłosić swą kandydaturę do Zarządu.
5. Skład Zarządu:
1. Prezes KNPC,
2. Wiceprezes KNPC,
3. Sekretarz,
4. Skarbnik, pełniący jednocześnie funkcję rzecznika prasowego Koła.
6. Kompetencje Zarządu:
1. realizacja celów regulaminowych KNPC,
2. ogłaszanie na Walnym Zgromadzeniu Członków programu generalnej
działalności KNPC,
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
4. kierowanie bieżącą działalnością KNPC,
5. reprezentowanie KNPC na zewnątrz oraz nawiązanie współpracy z
instytucjami naukowymi, edukacyjnymi oraz gospodarczymi,
6. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
7. przyjmowanie nowych członków KNPC.
7. Członków Zarządu odwołuje się zwykłą większością głosów. Wniosek musi być zgłoszony przez co najmniej 10 osób. Głosowanie jest tajne.
8. Członek Zarządu może sam złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji.
9. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
11. Kompetencje Prezesa:
1. reprezentowanie KNPC na zewnątrz,
2. kierowanie pracami KNPC,
3. dbanie o wizerunek KNPC,
4. kontrola przestrzegania regulaminu.
12. Wiceprezes wspomaga Prezesa w sprawowaniu jego funkcji, a w razie jego nieobecności przejmuje jego kompetencje.
13. Kompetencje skarbnika:
1. prowadzenie finansów KNPC,
2. przygotowywanie budżetu planowanych przedsięwzięć,
3. pozyskiwanie sponsorów,
4. przedkładanie corocznych sprawozdań finansowych.
14. Kompetencje sekretarza:
1. sporządzanie sprawozdań ze wszystkich posiedzeń Walnego
Zgromadzenia Członków oraz Zarządu,
2. archiwizacja dokumentacji KNPC,
3. formułowanie i publikowanie komunikatów, ogłoszeń, zaproszeń i
wszystkich innych pism związanych z działalnością KNPC,
4. pełnienie funkcji rzecznika prasowego KNPC.

Rozdział III
Członkostwo w KNPC

§4
1. KNPC jest adresowane przede wszystkim do studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie Członków może podjąć decyzję o przyjęciu studentów innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego.
2. Członkostwo nabywa się poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej i zatwierdzenie jej przez Zarząd.
3. Członkostwo traci się wskutek:
1. oświadczenia woli w formie pisemnej rezygnacji,
2. podjęcia decyzji o usunięciu członka przez Walne Zgromadzenie
Członków.
4. Przyczyny uzasadniające wykluczenie członka KNPC:
1. działalność sprzeczna z regulaminem lub decyzjami władz KNPC,
2. rażące naruszenie zasad współżycia społecznego,
3. skreślenie z listy studentów Uniwersytetu Śląskiego,
4. uchylanie się od obowiązków wynikających z członkostwa w KNPC.
5. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje się zwykłą większością głosów, oddanych na Walnym Zgromadzeniu Członków. Głosowanie jest tajne.
6. Prawa członków:
1. bierne i czynne prawo wyborcze do władz KNPC,
2. uczestnictwo w działalności KNPC określonej przez regulamin, w
szczególności korzystania z wszelkich możliwości stwarzanych
przez KNPC oraz użytkowania dostępnych urządzeń i obiektów,
3. wnoszenie odwołań od decyzji Zarządu KNPC do Walnego
Zgromadzenia Członków, któremu przysługuje prawo zmiany uchwał
Zarządu.
7. Obowiązki członków:
1. przestrzeganie postanowień regulaminowych oraz innych uchwał
podejmowanych przez Zarząd i Walne Zgromadzenie Członków,
2. czynny udział w spotkaniach koła oraz zebraniach
naukowo-badawczych KNPC,
3. samokształcenie się członków Koła w zakresie tematyki omawianej
na spotkaniach,
4. uczestnictwo w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków,
5. wcielanie w życie ideałów wynikających z założeń regulaminowych
oraz szeroko rozumianej kultury i etyki prawniczej.
8. W przypadku wyjazdu członka Kola na stypendium naukowe zobowiązany jest on, przed wyjazdem, zawiadomić o tym fakcie Zarząd Koła, informując jednocześnie o przewidywanym okresie trwania nieobecności.
9. Członek Koła, który dokonał zgłoszenia opisanego w art.4 § 8, przez czas trwania stypendium nie może być pozbawiony członkostwa w Kole. Zostaje on jednak na ten okres zawieszony w obowiązkach i prawach członka.

Rozdział IV
Finanse KNPC

§ 5
1. Majątek KNPC mogą stanowić:
1. ruchomości,
2. dotacje ze strony władz Uniwersytetu Śląskiego,
3. sponsoring,
4. darowizna.
2. Dochody KNPC mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział V
Wejście w życie i zmiana regulaminu

§ 6
1. Decyzję o zmianie regulaminu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 1/2 członków. Głosowanie jest tajne.
2. Projekty zmian regulaminu mogą wnosić:
1. członkowie Zarządu,
2. grupa co najmniej 10 członków KNPC.
3. Zmiany regulaminu uwzględniane są w tekście przez poprawki wraz z stosowną adnotacją.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rejestracji Koła.


 Aktualności

 O nas
- Założenia koła